آخرین وضعیت دریاچه ارومیه و میزان بارش ها در استان آذربایجان غربی بشرح زیر است.

تراز دریاچه ارومیه در ١۵ بهمن ١٣٩۵

 

۱۳۹۵/۱۱/۱۵= ۱۲۷۰٫۶۰

 

۱۳۹۴/۱۱/۱۵= ۱۲۷۰٫۴۸

 

۱۳۹۳/۱۱/۱۵= ۱۲۷۰٫۵۸

 

۱۳۹۴/۶/۳۱=۱۲۷۰٫۰۸

 

۱۳۹۵/۶/۳۱=۱۲۷۰٫۵۴

 

تراز اکولوژیک = ۱۲۷۴٫۱۰

 

نسبت به تاریخ مشابه سال گذشته ١٢ سانتی متر افزایش تراز آبی دریاچه ارومیه را شاهد هستیم.

این درحالی است که :
وضعیت بارندگی استان از ابتدای سال آبی ۹۶-۹۵
از اول مهر ۹۵ تا ۱۶بهمن ماه ۹۵
ارتفاع کل ریزشهای جوی (میلیمتر) : ۱۳۰٫۶
تغییرات نسبت به میانگین درازمدت (درصد) : ۱۴
تغییرات نسبت به سال آبی قبل (درصد) : ۳۷
حجم بارش بدون احتساب دریاچه (میلیارد مترمکعب) : ۴٫۹
تراز دریاچه در ۱۵ بهمن ماه سال جاری (متر) : ۱۲۷۰٫۶۰
تراز دریاچه در روز مشابه سال آبی قبل (متر) : ۱۲۷۰٫۴۸
تراز دریاچه در ۱ مهر ماه ۱۳۹۵ (متر) : ۱۲۷۰٫۵۴
تراز دریاچه در ۱ مهر ماه ۱۳۹۴ (متر) : ۱۲۷۰٫۰۸
تراز سطح آب ( اکولوژیک )(متر) :