ماجوانان ایران اسلامی بااحساس تکلیف سیاسی واجتماعی ودینی برای حضورپرشورخویش درتعیین نمایندگان قوه مقننه وایجادشوق وتمرکزبرحضورمردم،پا به این عرصه نهادیم وتارسیدن به روزهای پایدارواستواربرای رونق اقتصادی وبهبود همه جانبه کشورادامه میدهیم.
مابراین باوریم مجلس آینده باید مجلس عقلا باشد که رسیدن به این مهم مستلزم این است که برای تکرار تجربه خرداد 92 همه امکانات وتوانایی های خود را بکار گیریم تا برگ زرین دیگری درتاریخ ایران رقم بزنیم.
ما نیامده ایم که بود و نبودمان هیچ تاثیری برجامعه، تاریخ، زندگی و آینده نداشته باشد ما آمده ایم که با دشمنان آزادی دشمنی کنیم وهمدوش مردان باایمان، سنگر بسازیم و همپای آدم های عاشق بخاطر اصالت و صداقت عشق بجنگیم، مانیامده ایم همچون گوسفندی زندگی کرده باشیم که پس ازمرگمان، گرگ وچوپان و سگ گله هر سه ستایشمان کنند....
خیل عظیم مشارکت ملت در خرداد 92 خط بطلانی برافراط وتفریط هایی که درسال های ما قبل آن بر جامعه حاکم بوده، کشید.بار دیگر باید نشان دهیم که جوان یا ملت ایران مسیر خود را با فکر و عقلانیت انتخاب میکند.
تنها راه رسیدن به اصلاح، عمل به قانون است
طبق فرمایش امام هیچکس درانتخابات بردیگری مقدم نیست همه باید در انتخابات شرکت کنیم  و با انتخاب صحیح در راه اقامه حق وعدل قدم هایی مثمرثمر برداریم.

تنها سرو است که میداند در زمستان بر ما چه گذشته
به امید صبح پیروزی
میلاد صادق زاده